BioReset

BioReset

Preparat pomocniczy BioReset wzmacnia ogólną kondycję roślin. Chroni glebę bez pozostałości.

Produkt i wszystkie jego składniki dopuszczono do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Republice Włoskiej zgodnie z Decyzją Ministra nr 18354 z 27.11.2009. Dopuszczenie do obrotu: Sycylia nr 584 zatwierdzony w 2017r pod nr. 4531.

BioReset to produkt o szczególnym działaniu odkażającym i dezynfekującym. Ekstrakt propolisu w roztworze wodno-alkoholowym, zemulgowany za pomocą oleju roślinnego.

Skład
Ekstrakt propolisu w roztworze wodno-alkoholowym, zemulgowany za pomocą oleju roślinnego (mieszanina olejów z czarnej rzepy oraz gorczycy).
Zawartość flawonoidów wyrażona w galanginie, w momencie pakowania: 3,75 mg /l. Całkowita zawartość Propolisu w produkcie: 15%.

Zastosowanie 
Produkt podawany w celu regeneracji i naturalnej dezynfekcji gleb i podłoży zakażonych patogenicznymi grzybami i bakteriami chorobotwórczymi. Niszczy siewki niektórych chwastów i niektóre szkodniki glebowe.

Dawkowanie

  • uprawy bezglebowe, podłoża ogrodnicze: 0,6 g/1 podłoża (100 kg/ha),
  • fumigacja – dezynfekcja gleby: 200 kg /ha (2 kg na 1 ar),
  • sady: 30-50 g/roślinę.

Stosować 8-10 dni przed sadzeniem roślin.

Uwagi
Preparat stosować w godzinach porannych.
Unikać pracy z preparatem w wysokich temperaturach.
Przed zastosowaniem wilgotną glebę należy dokładnie głęboko spulchnić.
W celu zastosowania produkt należy rozpuścić w wodzie w dawce 1 ml na 1 litr wody. Po zastosowaniu = równomiernym podlaniu roztworem, glebę/podłoże należy okryć szczelnie folią przez co najmniej 24 godziny.
Preparat najlepiej stosować w dni słoneczne. W temperaturze co najmniej 15-18 C.
Sadzenie roślin można rozpocząć 10 dni po zastosowaniu produktu.
Dla lepszej skuteczności 14 dni po wykonaniu fumigacji do gleby należy aplikować odpowiednie preparaty w celu odbudowy życia mikrobiologicznego gleby.
Preparat nie jest środkiem fitosanitarnym i nie jest nawozem.
Nie można mieszać preparatu wraz z innymi preparatami.
Dystrybutor i sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe przechowywanie, obsługę
i zastosowanie produktu.

Niebezpieczeństwo:
H226 łatwopalna ciecz i pary.
H311 działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H302 szkodliwy w przypadku połknięcia.
H319 powoduje poważne podrażnienie oka.
H315 działa drażniąco na skórę.
H411 działa toksycznie na skórę, organizmy wodne o długotrwałym działaniu.

Przechowywanie
P210 trzymać z dala od źródeł ciepła (iskier, otwartego ognia, gorących powierzchni).
P233 utrzymywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA i w przypadku złego samopoczucia: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302 +P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć obficie z wodą i mydłem.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub owłosieniem) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI dokładnie spłukać przez kilka minut. O ile jest to możliwe należy usunąć soczewki kontaktowe a następnie oczy obficie przemyć wodą.
P405 preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w dodatnich umiarkowanych temperaturach. L.CN20171222050000001.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska. Pojemnik może być poddawany recyklingowi. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą.

Opakowania: 5 000 g, 100 g.